Barra admin WordPress

// Eliminar barra admin WordPress

add_filter( ‘show_admin_bar’, ‘__return_false’ );
add_filter( ‘show_admin_bar’, ‘__return_false’, PHP_INT_MAX );

// Eliminar links de la barra WordPress

function remove_admin_bar_links() {
global $wp_admin_bar;
$wp_admin_bar->remove_menu(‘wp-logo’); // Eliminar el Logo WordPress
$wp_admin_bar->remove_menu(‘about’); // Eliminar el About WordPress
$wp_admin_bar->remove_menu(‘wporg’); // Eliminar el Link WordPress.org
$wp_admin_bar->remove_menu(‘documentation’); // Eliminar el Link WordPress Documentation
$wp_admin_bar->remove_menu(‘support-forums’); // Eliminar el Link Support Forums
$wp_admin_bar->remove_menu(‘feedback’); // Eliminar el Link Feedback
$wp_admin_bar->remove_menu(‘site-name’); // Eliminar el Site Name Menu
$wp_admin_bar->remove_menu(‘view-site’); // Eliminar el Link View Site
$wp_admin_bar->remove_menu(‘updates’); // Eliminar el Link Updates
$wp_admin_bar->remove_menu(‘comments’); // Eliminar el Link Comments
$wp_admin_bar->remove_menu(‘new-content’); // Eliminar el Link Content
$wp_admin_bar->remove_menu(‘w3tc’); // Eliminar la sección de w3 total cache
$wp_admin_bar->remove_menu(‘my-account’); // Eliminar el link User Details Tab
}
add_action( ‘wp_before_admin_bar_render’, ‘remove_admin_bar_links’ );